Consulting for Start up

Consulting for Start up

ให้คำปรึกษากับนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจและตั้งใจมีธุรกิจเป็นของตัวเอง โดยทาง UniconX จะทำการประสานงานให้กับทางภาครัฐ ภาคสถาบัน และเครือข่ายเอกชน ในการเชื่อมโยงมาสู่การสร้าง Startup รายใหม่ให้เกิดและเติบโตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปด้วยกัน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงไปสู่งานวิจัยในสถาบันเพื่อพัฒนาสู่นวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและเสริมสร้างเศรษฐกิจในยุค Technology Disruption

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ม
093-3242-449
sittipornchai@uniconx.co.th
Line ID: UniconX


หมายเหตุ:
*ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือ ค่าใช้จ่ายเป็นไปโดยสมัครใจของผู้ทำโครงการ
** การใช้บริการทาง UniconX จะดำเนินการตามแต่ละโครงการและจะดำเนินการตามการร้องขอของผู้ร่วมทำโครงการเท่านั้น
*** เงินที่ได้รับการสนับสนุนใช้ในเป็นค่าใช้จ่ายของPlatform "UniconX" ตามความจำเป็นต่อการพัฒนาทางสังคมและการทำโครงการเพื่อสังคมโดยเป็น SE ที่ไม่ปันผลให้กับผู้ถือหุ้น