MOOC เทคโนโลยี
♦ การลดปัญหาตะกรันได้ง่ายด้วยระบบ IPS♦ PSCoat ฉนวนกันความร้อน และ เย็น ชนิดพ่นและทา♦ ผู้ทรงคุณวุฒิการประกวดผลงานวิจัย โครงการ Science Exhibition
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

mou XnovatoR Program 
  การพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม


วัตถุประสงค์

หลักการสำคัญ : ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจด้านนวัตกรรม เพื่อประยุกต์การนำงานวิจัยในภาคสถาบันมาพัฒนาสินค้าและบริการ หรือ
มีความรู้ ความสามารถงานวิจัยแล้วสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ เพื่อทำให้เกิดการลงทุนนำไปสู่การพัฒนาภาคธุรกิจ

รูปแบบการพัฒนา (ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการในการพัฒนาแต่ละระดับ)

ระดับ1: XnovatoR Program + XpanD Program
พื้นฐานเป็นนักวิจัย นักเทคโนโลยี พัฒนาสู่ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอย่างยั่งยืนโดยเสริม XpanD Program เป็นอย่างน้อยเพื่อให้พัฒนาเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมที่มีมุมมองการตลาดเพื่อมีความเข้าใจในการสื่อสารงานวิจัยสู่นักลงทุน หรือผู้ประกอบการที่สนใจด้านนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยเป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์การตลาด/การผลิต/การบริการ แทนการทำงานวิจัยแบบดั้งเดิมของภาคสถาบันการศึกษาที่เน้นการทำงานวิจัยเพื่อตำแหน่งทางวิชาการเพียงอย่างเดียว

ระดับ2: XnovatoR Program +XpanD Program + XoductioN Program
พัฒนาผู้ประกอบการตามข้อที่1 สู่ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมที่มีมุมมองด้านการตลาด มาประยุกต์ขยายผลสู่ภาคธุรกิจร่วมกับนักลงทุน หรือ ผู้ประกอบการภาคการผลิต เพื่อขยายผลสู่อุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาสู่ภาคการตลาด และ นำเทคโนโลยีมาพัฒนาด้านการผลิต/การบริการและ การส่งมอบ เพื่อให้ธุรกิจมีสินค้าบริการที่มีความปลอดภัยกับผู้บริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และในราคาที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มลูกค้า โดยเสริม XoductioN Program ให้กับผู้ประกอบการ

ระดับ3: XnovatoR Program+XpanD Program+ XoductioN Program +XociaL Program
พัฒนาผู้ประกอบการจากข้อ2 สู่การเป็น Social Enterprise เมื่อทางผู้ประกอบการมีแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยเปลี่ยนงบประมาณทางการตลาดแบบดั่งเดิม สู่การพัฒนาแนวธุรกิจเพื่อสังคมทั้งทางตรงคือลงทุนด้วยเอง หรือลงทุนทางอ้อมคือส่งเสริมการเกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในตลาดผ่านกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการของยูนิคอนเอกซ์สู่ความยั่งยืน หรือสนับสนุนงบประมาณการตลาดแบบระบุหรือไม่ระบุ วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนแพลตฟอร์มยูนิคอนเอกซ์

จากที่กล่าวมาทั้งหมดแต่ละ Program จะประกอบด้วยการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และ การเรียนรู้จากลงมือปฏิบัติ ของหลักสูตรดังนี้

หลักสูตร XnovatoR(XR Program) มี 3 ระดับคือ UXB2, UXB3, UXB4 (ขึ้นอยู่กับศักยภาพของธุรกิจตามหลัก UniconX-Business Module)

XR1 : กลยุทธการทำงานวิจัย กับ การตลาดเทคโนโลยี
XR2 : งานวิจัยในยุค Technology Disruption และ นโยบายสู่ความยั่งยืน SDGsPGs
XR3 : Business Matching สำหรับงานวิจัย กับ ภาคธุรกิจ
XR4:การเข้าถึงงานวิจัยของภาคสถาบันและหน่วยงานรัฐ
XR5: การเริ่มต้นทำการตลาดงานวิจัยสู่ตลาดผู้บริโภค
XR6:การทำเว็บไซต์สำหรับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
XR7:การทำโครงสร้างราคาและกลยุทธทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
XR8:การวางแผนกำลังคนและกลยุทธ องค์กร สำหรับผู้ประกอบด้านเทคโนโลยี
XR9:การวางแผนธุรกิจและกลยุทธด้านธุรกิจ (โดยใช้นวัตกรรมทาง Data Science,Data Analytic,แบบจำลอง Simulation,Ai,Robotic,Deep Learning,IoT,.....มาใช้ประยุกต์ให้มากที่สุดเท่าที่โอกาสและสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นอำนวย) สำหรับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
XR10:การบัญชีและภาษีสำหรับสำหรับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
XR11:กฎหมายธุรกิจสำหรับสำหรับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
XR12:การใช้ PDCA กับการทำธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
XR13:การประยุกต์ Mobile Application กับธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
XR14:การประยุกต์ใช้ Simulationในธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
XR15:การบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติสู่การทำธุรกิจภาคเทคโนโลยี