โครงการ


1.โครงการส่งเสริมการนำนวัตกรรมมาสู่การปฏิบัติ


1.1 โครงการ Pre-Talent Mobility
โครงการพัฒนากระบวนการผลิต ให้ผู้ประกอบการ SME (กลุ่มผู้ประกอบการภาคการผลิต ทั้งเกษตรกรรม และ อุตสาหกรรม)
ความร่วมมือ
หัวข้อ : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำดื่ม (หัวข้อ8)
ภาคสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ภาคเอกชน : โรงงานน้ำดื่ม333
รายละเอียดภาคเอกชน : https://youtu.be/Fw3Oth3G3Y8
ทีมงานที่ปรึกษา : UniconX
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริศาส เอื้อใจ
ภาควิชา : เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

1.2 เข้าร่วม Future of Thailand's innovation Landscape
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (PDF)
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ การตัดสินการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสิทธิพรชัย รัตนะ (PDF)


2. โครงการ UniconX Academyวัตถุประสงค์
1.พัฒนาผู้ประกอบการระดับ SME และ วิสาหกิจชุมชน ให้มีความรู้ และศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ร่วมกับ เครือข่าย ผู้สนับสนุนโครงการภาคเอกชน และ เครือข่ายวิทยากรจิตอาสา
2.สร้างชุมชนผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ แก้ไขปัญหาลูกค้าร่วมกัน เพื่อให้เกิดชุมชนนักธุรกิจแบ่งปัน ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
3.พัฒนาผู้ประกอบการให้เข้าใจถึงเทคโนโลยีร่วมกับภาคสถาบันการศึกษาเพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ และ สามารถพัฒนาสินค้าและบริการ ผ่านความร่วมมือภาคสถาบันการศึกษา
4.สร้างผู้ประกอบการที่มีจิตสาธารณะและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

2.1) UniconX Academy : ผู้ประกอบการ5.0 - เทคโนโลยี (ภาคการตลาด)
XpanD Program

ดูรายละเอียด : https://youtu.be/UfY8iK-Vnc4

3. โครงการ Education Transformationจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี (Technology Disruption)ที่มีสถานการณ์โควิด-19 มาเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้
โดยการศึกษาคือรากฐานความคิด ความรู้ และ การนำไปประยุกต์ใช้ จึงมีความสำคัญในช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่ครั้งใหญ่และครั้งสำคัญของโลก
การศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลงจาก Local สู่ Global,จากในชั้นเรียนสู่ออนไลน์
และจากการปฏิบัติจริง เป็นการประสานทักษะจากการปฏิบัติจริงโดยใช้เทคโนโลยี โปรแกรมภาพเสมือนจริง มากขึ้นเพื่อลดความสูญเสียจากการผิดพลาดจากการพัฒนาทักษะในแต่ละระดับ
รวมถึง ความรู้จากศาสตร์หนึ่งเดียวเป็นแบบการบูรณาการข้ามศาสตร์
การศึกษาจึงต้องมีความยืดหยุ่น มีนักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาหลักสูตร ที่ตรงความต้องการของทักษะแห่งอนาคต และ ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ หรือ หน่วยงานภาครัฐ (กรณีเป้าหมายเป็นพนักงานบริษัท /หน่วยงานภาครัฐ)และ ตรงกับความต้องการในการแก้ไขปัญหาของตลาด หรือ สังคม (กรณีเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการ หรือ นวัตกร) นั่นคือ การเรียนรู้แห่งอนาคตจะเป็น Demand Driven เพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจ และ สังคมอย่างยั่งยืน
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงการศึกษา "Education Transformation"


เยาวชน : #Phiyachon
จากเยาวชนในพื้นที่​ จังหวัดเชียงราย​ ที่เป็นผู้ประสบปัญหา​ PM2.5​ แล้วกล้าที่จะมาแก้ไขปัญหาโดยการค้นคว้าหาข้อมูล​ ค้นหาผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาของตัวเอง​ ครอบครัว​ และชุมชน​
ขอแสดงความยินดีกับน้อง​ Phiyachon Phumwiphat ที่ก้าวเล็กๆในวันแรกที่กล้าคิด​ กล้าฝัน​ และลงมือทำ​ ในความสำเร็จในวันนี้
ดูข้อมูลจากรายการ​ Thailandtoday
https://youtu.be/PjtlGcQfH_g

#UniconX
#UniconXacademy

#Phiyachon
#Lsystem

https://youtu.be/vylhRuggRhw


4. โครงการ UniconX Advisory4.1 : UXB1 หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน(Employee)

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับทุกขนาดธุรกิจโดยเน้นการพัฒนาศักยภาพพนักงาน โดยทางองค์กรสามารถเลือกหลักสูตรการพัฒนาตามที่ต้องการ เพราะเป็นการเลือกศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางทีมงาน “ยูนิคอนเอกซ์”ได้ทำการออกแบบและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรที่ออกแบบมานั้นตอบโจทย์ความต้องการนำไปใช้งานได้อย่างแท้จริง เป็นการ Re-Skill,Up-Skill และเสริมให้พนักงานมี Multi-Skill ในการทำงาน เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้อย่างมีประสิทธิผลโดยมี Mindset แบบผู้นำผ่านโครงสร้างหลักสูตร UniconX-Business Module
1. PloyPluPloen
• SysSystematic Problem Solving via Sigma Methodology

ดูรายละเอียด
VDO แนะนำ : https://youtu.be/3QWBfeaCi2I
เอกสารแนะนำ : 1. PloyPluPloen • SysSystematic Problem Solving via Sigma Methodology


5. โครงการ เสริมสร้างสุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืน (Healty Community)วิทยากร (Coach และ Mentor)จิตอาสาที่จะมาให้ความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้อง การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และ บุคลิกภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
1.Khu Fah Pa Fit (with Friends) : เปิดรับสมัคร ผู้สนใจด้านสุขภาพมาเป็นเพื่อนกันทางออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพด้วยกันผ่านระบบออนไลน์ แบบ ทุกที่ ทุกเวลา ( Anywhere,Anytime)


รายละเอียดเพิ่มเติม https://youtu.be/OHEsbs8wDOs6. Startup2Genเป็นโครงการที่ส่งเสริมเยาวชนและผู้ปกครองมาทำโปรเจคร่วมกัน เพื่อปรับตัวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง เช่น การดิสรัปชั่นของเทคโนโลยี การเข้าสู่สังคมสูงอายุ ซึ่งส่งผลต่อโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจ (เช่น อัตราการจ้างงาน,การนำเทคโนโลยีมาใช้แทนแรงงาน เป็นต้น) เพื่อเป็นการเริ่มต้นของการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยมี SME และ วิสาหกิจชุมชน มาร่วมเป็นผู้สนับสนุนในการเป็น พี่เลี้ยงในการทำธุรกิจ เช่น การให้องค์ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ,การทำธุรกิจด้วยกันผ่าน SME Catalog หรือ วิสาหกิจชุมชน Catalog และ ทำธุรกิจในรูปแบบ Collaboration ร่วมกัน

วัตถุประสงค์โครงการ
1.สร้างทักษะใหม่ให้กับเยาวชนและผู้ปกครอง
2.รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจ้างงานของบริษัทขนาดใหญ่ที่หันมาใช้เทคโนโลยีแทนแรงงาน
3.สร้างงานให้กับกลุ่มแรงงานเดิมและกลุ่มแรงงานใหม่ในรูปแบบผู้ประกอบการ เพื่อรับงานกับบริษัทขนาดใหญ่และ SME ในรูปแบบ Outsource
4.สร้าง Eco System ให้กับ SME และ วิสาหกิจชุมชน ในการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ในการนำสินค้าและบริการในกลุ่มไปจำหน่าย เพื่อเพิ่มช่องทางในการขยายตลาดให้กับ SME และ วิสาหกิจชุมชนคลิป>>  https://youtu.be/RlxHYj4b_wo