โครงการ


1.โครงการส่งเสริมการนำนวัตกรรมมาสู่การปฏิบัติ


1.1 โครงการ Pre-Talent Mobility
โครงการพัฒนากระบวนการผลิต ให้ผู้ประกอบการ SME (กลุ่มผู้ประกอบการภาคการผลิต ทั้งเกษตรกรรม และ อุตสาหกรรม)
ความร่วมมือ
หัวข้อ : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำดื่ม (หัวข้อ8)
ภาคสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ภาคเอกชน : โรงงานน้ำดื่ม333
รายละเอียดภาคเอกชน : https://youtu.be/Fw3Oth3G3Y8
ทีมงานที่ปรึกษา : UniconX
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริศาส เอื้อใจ
ภาควิชา : เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

1.2 เข้าร่วม Future of Thailand's innovation Landscape
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (PDF)
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ การตัดสินการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสิทธิพรชัย รัตนะ (PDF)


2. โครงการ UniconX Academyวัตถุประสงค์
1.พัฒนาผู้ประกอบการระดับ SME และ วิสาหกิจชุมชน ให้มีความรู้ และศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ร่วมกับ เครือข่าย ผู้สนับสนุนโครงการภาคเอกชน และ เครือข่ายวิทยากรจิตอาสา
2.สร้างชุมชนผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ แก้ไขปัญหาลูกค้าร่วมกัน เพื่อให้เกิดชุมชนนักธุรกิจแบ่งปัน ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
3.พัฒนาผู้ประกอบการให้เข้าใจถึงเทคโนโลยีร่วมกับภาคสถาบันการศึกษาเพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ และ สามารถพัฒนาสินค้าและบริการ ผ่านความร่วมมือภาคสถาบันการศึกษา
4.สร้างผู้ประกอบการที่มีจิตสาธารณะและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

2.1) UniconX Academy : ผู้ประกอบการ5.0 - เทคโนโลยี (ภาคการตลาด)
XpanD Program

ดูรายละเอียด : https://youtu.be/UfY8iK-Vnc4

3. โครงการ Education Transformationจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี (Technology Disruption)ที่มีสถานการณ์โควิด-19 มาเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้
โดยการศึกษาคือรากฐานความคิด ความรู้ และ การนำไปประยุกต์ใช้ จึงมีความสำคัญในช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่ครั้งใหญ่และครั้งสำคัญของโลก
การศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลงจาก Local สู่ Global,จากในชั้นเรียนสู่ออนไลน์
และจากการปฏิบัติจริง เป็นการประสานทักษะจากการปฏิบัติจริงโดยใช้เทคโนโลยี โปรแกรมภาพเสมือนจริง มากขึ้นเพื่อลดความสูญเสียจากการผิดพลาดจากการพัฒนาทักษะในแต่ละระดับ
รวมถึง ความรู้จากศาสตร์หนึ่งเดียวเป็นแบบการบูรณาการข้ามศาสตร์
การศึกษาจึงต้องมีความยืดหยุ่น มีนักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาหลักสูตร ที่ตรงความต้องการของทักษะแห่งอนาคต และ ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ หรือ หน่วยงานภาครัฐ (กรณีเป้าหมายเป็นพนักงานบริษัท /หน่วยงานภาครัฐ)และ ตรงกับความต้องการในการแก้ไขปัญหาของตลาด หรือ สังคม (กรณีเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการ หรือ นวัตกร) นั่นคือ การเรียนรู้แห่งอนาคตจะเป็น Demand Driven เพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจ และ สังคมอย่างยั่งยืน
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงการศึกษา "Education Transformation"มาร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยใน 60 วัน
ผมอยากที่จะเชิญทุกท่านมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย ภายใน 60 วัน
คุณครู ผู้ปกครอง เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นักเรียนทุกท่าน เพื่อที่จะเป็นจุดเปลี่ยนให้กับคนรุ่นใหม่ในยุคต่อไป ที่สามารถเชื่อมต่อกับคนทั่วโลกได้อย่างยั่งยืน ร่วมติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมได้ ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. - 22 ธ.ค 2564 Live สด ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ตั้งแต่เวลา 13.00-19.00 น. นะครับ ปิยชนม์ (แอนโทนี่)
4. โครงการ UniconX Advisory4.1 : UXB1 หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน(Employee)

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับทุกขนาดธุรกิจโดยเน้นการพัฒนาศักยภาพพนักงาน โดยทางองค์กรสามารถเลือกหลักสูตรการพัฒนาตามที่ต้องการ เพราะเป็นการเลือกศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางทีมงาน “ยูนิคอนเอกซ์”ได้ทำการออกแบบและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรที่ออกแบบมานั้นตอบโจทย์ความต้องการนำไปใช้งานได้อย่างแท้จริง เป็นการ Re-Skill,Up-Skill และเสริมให้พนักงานมี Multi-Skill ในการทำงาน เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้อย่างมีประสิทธิผลโดยมี Mindset แบบผู้นำผ่านโครงสร้างหลักสูตร UniconX-Business Module
1. PloyPluPloen
• SysSystematic Problem Solving via Sigma Methodology

ดูรายละเอียด
VDO แนะนำ : https://youtu.be/3QWBfeaCi2I
เอกสารแนะนำ : 1. PloyPluPloen • SysSystematic Problem Solving via Sigma Methodology


5. โครงการ เสริมสร้างสุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืน (Healty Community)วิทยากร (Coach และ Mentor)จิตอาสาที่จะมาให้ความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้อง การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และ บุคลิกภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
1.Khu Fah Pa Fit (with Friends) : เปิดรับสมัคร ผู้สนใจด้านสุขภาพมาเป็นเพื่อนกันทางออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพด้วยกันผ่านระบบออนไลน์ แบบ ทุกที่ ทุกเวลา ( Anywhere,Anytime)


รายละเอียดเพิ่มเติม https://youtu.be/OHEsbs8wDOs