โครงการ
1.โครงการ Pre-Talent Mobility
โครงการพัฒนากระบวนการผลิต ให้ผู้ประกอบการ SME (กลุ่มผู้ประกอบการภาคการผลิต ทั้งเกษตรกรรม และ อุตสาหกรรม)
ความร่วมมือ
หัวข้อ : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำดื่ม (หัวข้อ8)
ภาคสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ภาคเอกชน : โรงงานน้ำดื่ม333
รายละเอียดภาคเอกชน : https://youtu.be/Fw3Oth3G3Y8
ทีมงานที่ปรึกษา : UniconX
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริศาส เอื้อใจ
ภาควิชา : เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์