MOOC การตลาด♦ การทำการตลาดออนไลน์ อย่างยั่งยืนด้วย SEO (Search Engine Optimization)♦ การจัดทำหลักสูตร E-Commerce

mou


การตลาดออนไลน์ยั่งยืนด้วย SEO / SEM : รายการ ก้าวใหม่เกษตรไทย EP 19


 XpanD Program
  การพัฒนาผู้ประกอบการภาคการตลาด

ดูรายละเอียด : https://youtu.be/UfY8iK-Vnc4

วัตถุประสงค์

หลักการสำคัญ : ผู้ประกอบการมีความรู้ ความสามารถด้านการตลาด สามารถใช้เทคโนโลยีด้านดิจิตัลมาเก็ตติ้ง เสริมกับแนวการตลาดแบบดั่งเดิม รวมถึงเข้าใจถึงห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนา การส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ

รูปแบบการพัฒนา (ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการในการพัฒนาแต่ละระดับ)

ระดับ1: XpanD Program+XoductioN Program
พื้นฐานเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาด พัฒนาสู่ผู้ประกอบการภาคการตลาดอย่างยั่งยืนโดยเสริม XoductioN Program เป็นอย่างน้อยเพื่อให้พัฒนาเป็นผู้ประกอบการภาคการตลาดที่มีมุมมองการผลิตเพื่อมีความเข้าใจในห่วงโซ่อุปทาน และ การเข้าใจในต้นทุนการผลิต เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนการดำเนินธุรกิจกับภาคการผลิตอย่างยั่งยืน

ระดับ2: XpanD Program+ XoductioN Program+XnovatoR Program
พัฒนาผู้ประกอบการตามข้อที่1 สู่ผู้ประกอบการภาคการตลาดที่มีมุมมองด้านการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาสู่ภาคการตลาด และ นำเทคโนโลยีมาพัฒนาด้านการผลิต/การบริการและ การส่งมอบ เพื่อให้ธุรกิจมีสินค้าบริการที่มีความปลอดภัยกับผู้บริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และในราคาที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มลูกค้า โดยเสริม XnovatoR Program ให้กับผู้ประกอบการ

ระดับ3: XpanD Program+ UniconX Program +XnovatoR Program+XociaL Program
พัฒนาผู้ประกอบการจากข้อ2 สู่การเป็น Social Enterprise เมื่อทางผู้ประกอบการมีแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยเปลี่ยนงบประมาณทางการตลาดแบบดั่งเดิม สู่การพัฒนาแนวธุรกิจเพื่อสังคมทั้งทางตรงคือลงทุนด้วยเอง หรือลงทุนทางอ้อมคือส่งเสริมการเกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในตลาดผ่านกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการของยูนิคอนเอกซ์สู่ความยั่งยืน หรือสนับสนุนงบประมาณการตลาดแบบระบุหรือไม่ระบุ วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนแพลตฟอร์มยูนิคอนเอกซ์


จากที่กล่าวมาทั้งหมดแต่ละ Program จะประกอบด้วยการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และ การเรียนรู้จากลงมือปฏิบัติ ของหลักสูตรดังนี้

หลักสูตร XpanD (XD Program) โดยมี 3 ระดับคือ UXB2, UXB3, UXB4 (ขึ้นอยู่กับศักยภาพของธุรกิจตามหลัก UniconX-Business Module)

XD1: Live Marketing(Content/StoryTelling/FB Live/YouTube Live/...)สำหรับผู้ประกอบการด้านการตลาด
XD2: VTR Marketing (ตัดต่อ VTR, การใช้YouTube และ การ Uplod VTR สู่ช่องทาง Digital Marketing)สำหรับผู้ประกอบการด้านการตลาด
XD3: Social Marketing (การทำตลาดผ่าน FB, Line, IG, Twitter, Tik Tok,...)สำหรับผู้ประกอบการด้านการตลาด
XD4: Market Place Marketing (การทำการตลาดผ่าน Shopee, Lazada,....เป็นต้น)สำหรับผู้ประกอบการด้านการตลาด
XD5: หลักการทำ SEO&SEMสำหรับผู้ประกอบการด้านการตลาด
XD6: การทำเว็บไซต์สำหรับผู้ประกอบการด้านการตลาด
XD7: การทำโครงสร้างราคาและกลยุทธทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการด้านการตลาด
XD8: การวางแผนกำลังคนและกลยุทธ องค์กร สำหรับผู้ประกอบการด้านการตลาด
XD9: การวางแผนธุรกิจและกลยุทธด้านธุรกิจ (โดยใช้นวัตกรรมทาง Data Science,Data Analytic,แบบจำลอง Simulation,Ai,Robotic,Deep Learning,IoT,.....มาใช้ประยุกต์ให้มากที่สุดเท่าที่โอกาสและสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นอำนวย) สำหรับผู้ประกอบการด้านการตลาด
XD10: การบัญชีและภาษีสำหรับสำหรับผู้ประกอบการด้านการตลาด
XD11: กฎหมายธุรกิจสำหรับสำหรับผู้ประกอบการด้านการตลาด
XD12: การใช้ PDCA กับการทำธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการด้านการตลาด
XD13: การประยุกต์ Mobile Application กับธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการด้านการตลาด
XD14: หลักการระบบอัตโนมัติ ในธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการด้านการตลาด
XD15: การออกแบบบรรจุภัณฑ์
XD16: การขนส่งและการบริหารสินค้าคงคลัง
XD17: การบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติสู่การทำธุรกิจภาคการตลาด