MOOC การตลาด♦ การทำการตลาดออนไลน์ อย่างยั่งยืนด้วย SEO (Search Engine Optimization)♦ การจัดทำหลักสูตร E-Commerce

mou


การตลาดออนไลน์ยั่งยืนด้วย SEO / SEM : รายการ ก้าวใหม่เกษตรไทย EP 19


 XpanD Program
  การพัฒนาผู้ประกอบการภาคการตลาด


วัตถุประสงค์

หลักการสำคัญ : ผู้ประกอบการมีความรู้ ความสามารถด้านภาคการผลิต สามารถใช้เทคโนโลยีการผลิต มาเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ หมุนเวียน) เพื่อการผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านอื่นๆมาเสริมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

รูปแบบการพัฒนา (ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการในการพัฒนาแต่ละระดับ)

ระดับ1: XpanD Program+UniconX Program
พื้นฐานเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาด พัฒนาสู่ผู้ประกอบการภาคการตลาดอย่างยั่งยืนโดยเสริม UniconX Program เป็นอย่างน้อยเพื่อให้พัฒนาเป็นผู้ประกอบการภาคการตลาดที่มีมุมมองการผลิตเพื่อมีความเข้าใจในห่วงโซ่อุปทาน และ การเข้าใจในต้นทุนการผลิต เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนการดำเนินธุรกิจกับภาคการผลิตอย่างยั่งยืน

ระดับ2: XpanD Program+ UniconX Program+XnovatoR Program
พัฒนาผู้ประกอบการตามข้อที่1 สู่ผู้ประกอบการภาคการตลาดที่มีมุมมองด้านการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาสู่ภาคการตลาด และ นำเทคโนโลยีมาพัฒนาด้านการผลิต/การบริการและ การส่งมอบ เพื่อให้ธุรกิจมีสินค้าบริการที่มีความปลอดภัยกับผู้บริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และในราคาที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มลูกค้า โดยเสริม XnovatoR Program ให้กับผู้ประกอบการ

ระดับ3: XpanD Program+ UniconX Program +XnovatoR Program+XociaL Program
พัฒนาผู้ประกอบการจากข้อ2 สู่การเป็น Social Enterprise เมื่อทางผู้ประกอบการมีแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยเปลี่ยนงบประมาณทางการตลาดแบบดั่งเดิม สู่การพัฒนาแนวธุรกิจเพื่อสังคมทั้งทางตรงคือลงทุนด้วยเอง หรือลงทุนทางอ้อมคือส่งเสริมการเกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในตลาดผ่านกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการของยูนิคอนเอกซ์สู่ความยั่งยืน หรือสนับสนุนงบประมาณการตลาดแบบระบุหรือไม่ระบุ วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนแพลตฟอร์มยูนิคอนเอกซ์


จากที่กล่าวมาทั้งหมดแต่ละ Program จะประกอบด้วยการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และ การเรียนรู้จากลงมือปฏิบัติซึ่งทีมงานกำลังอยู่ในช่วงการวางระบบในการพัฒนาและเชื่อมโยงกับทางสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงการร่วมกัน