Entrepreneurship Program

Entrepreneurship Program

Entrepreneurship Program ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการลงมือปฏิบัติจริง(ทั้งแบบร่วมมือกับเอกชน อย่างเดียว หรือ แบบร่วมมือทั้งภาครัฐ และ/หรือสถาบัน) เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็น Business Owner/Social Enterprise Founder/Smart Farmer/Social Leader ที่มีความรู้ทั้งมิติเศรษฐกิจ และสังคม ในอนาคต โดย
1.มีความรู้ความสามารถด้านภาคการผลิต สามารถใช้เทคโนโลยีการผลิต มาเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ หมุนเวียน) เพื่อการผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม
2.มีความรู้ความสามารถด้านการตลาด สามารถใช้เทคโนโลยีด้านดิจิตัลมาเก็ตติ้ง เสริมกับแนวการตลาดแบบดั่งเดิม รวมถึงเข้าใจถึงห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนา การส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ

Entrepreneurship Practice Program:
1.ภาคการผลิต
By UniconX Program
2.ภาคการตลาด
By XPanD Shop