Entrepreneurship Program

Entrepreneurship Program

Entrepreneurship Program ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการลงมือปฏิบัติจริง(ทั้งแบบร่วมมือกับเอกชน อย่างเดียว หรือ แบบร่วมมือทั้งภาครัฐ และ/หรือสถาบัน) เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็น Business Owner/Social Enterprise Founder/Smart Farmer/Social Leader ที่มีความรู้ทั้งมิติเศรษฐกิจ และสังคม ในอนาคต โดย

1.มีความรู้ ความสามารถด้านภาคการผลิต สามารถใช้เทคโนโลยีการผลิต มาเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ หมุนเวียน) เพื่อการผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม

2.มีความรู้ ความสามารถด้านการตลาด สามารถใช้เทคโนโลยีด้านดิจิตัลมาเก็ตติ้ง เสริมกับแนวการตลาดแบบดั่งเดิม รวมถึงเข้าใจถึงห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนา การส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ

3.มีความรู้ ความเข้าใจด้านนวัตกรรม เพื่อประยุกต์การนำงานวิจัยในภาคสถาบันมาพัฒนาสินค้าและบริการ หรือ มีความรู้ ความสามารถงานวิจัยแล้วสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ เพื่อทำให้เกิดการลงทุนนำไปสู่การพัฒนาภาคธุรกิจ

4.มีความรู้ ความเข้าใจในมิติด้านสังคม แล้วสามารถนำเสนอโซลูชั่นเพื่อทำการแก้ไขปัญหา โดยเชื่อมโยงสู่ภาคธุรกิจเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนในรูปแบบ Social Enterprise

5. มีความรู้ ความเข้าใจ ในมิติด้านการเชื่อมโยง กับพันธมิตรเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ การเติบโตทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน หรือ มีCollaboration Skill


Entrepreneurship Practice Program:

 XoductioN Program

  การพัฒนาผู้ประกอบการภาคการผลิต


 XpanD Program
  การพัฒนาผู้ประกอบการภาคการตลาด


 XnovatoR Program 
  การพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม


 XociaL Program
  การพัฒนาผู้ประกอบการ SE (Social Enterprise) XvisorY Program
  การพัฒนาผู้ประกอบการด้านธุรกิจและที่ปรึกษาธุรกิจ  ดาวน์โหลด UniconX_Blueprint_Ver7.pdf