Service บริการ

บริการ Service

ให้คำปรึกษาในการทำบันทึกข้อตกลงมีส่วนสำคัญในการทำความร่วมมือในระบบการพัฒนาโครงการ

การให้คำปรึกษาสำหรับสิทธิทางภาษีเมื่อทำโครงการสอดรับกับนโยบายภาครัฐ

การให้คำปรึกษาสำหรับระบบการทำจ่ายให้นักศึกษา และ พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ

ให้คำปรึกษา การทำITสำหรับการศึกษา และผู้ประกอบการ

ให้คำปรึกษากับนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจและตั้งใจมีธุรกิจเป็นของตัวเอง

ด้านเทคนิคกับทางเอกชน และประสานงานกับภาคสถาบันเพื่อให้บริษัทเอกชน,Startup,ธุรกิจส่วนตัว SME