MOU (Campus)

MOU (Campus)

ให้คำปรึกษาในการทำบันทึกข้อตกลงมีส่วนสำคัญในการทำความร่วมมือในระบบการพัฒนาโครงการ โดยทางทีมงาน UniconX จะให้คำปรึกษาในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามทิศทางความต้องการของทุกภาคส่วน และดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาคเศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
093-3242-449
sittipornchai@uniconx.co.th
Line ID: UniconX


หมายเหตุ:
*ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือ ค่าใช้จ่ายเป็นไปโดยสมัครใจของผู้ทำโครงการ
** การใช้บริการทาง UniconX จะดำเนินการตามแต่ละโครงการและจะดำเนินการตามการร้องขอของผู้ร่วมทำโครงการเท่านั้น
*** เงินที่ได้รับการสนับสนุนใช้ในเป็นค่าใช้จ่ายของPlatform "UniconX" ตามความจำเป็นต่อการพัฒนาทางสังคมและการทำโครงการเพื่อสังคมโดยเป็น SE ที่ไม่ปันผลให้กับผู้ถือหุ้น