MOOC ภาวะผู้นำ

 XociaL Program
  การพัฒนาผู้ประกอบการ SE (Social Enterprise)

 

วัตถุประสงค์

หลักการสำคัญ : ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจในมิติด้านสังคม แล้วสามารถนำเสนอโซลูชั่นเพื่อทำการแก้ไขปัญหา โดยเชื่อมโยงสู่ภาคธุรกิจเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนในรูปแบบ Social Enterprise

รูปแบบการพัฒนา (ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการในการพัฒนาแต่ละระดับ)


ระดับ1: XociaL Program + XpanD Program
พื้นฐานเป็นผู้นำสังคม พัฒนาสู่ผู้ประกอบการด้านสังคมอย่างยั่งยืนโดยเสริม XpanD Program เป็นอย่างน้อยเพื่อให้พัฒนาเป็นผู้นำทางสังคมที่มีมุมมองการตลาดเพื่อมีความเข้าใจในการสื่อสารสินค้า บริการ ของสังคม ชุมชนสู่นักลงทุน หรือพัฒนาสู่ผู้ประกอบการที่เป็น วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจสังคม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยใช้การตลาดนำการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพของสังคมและชุมชน

ระดับ2: XociaL Program + XpanD Program +XnovatoR Program
พัฒนาผู้ประกอบการตามข้อที่1 สู่ผู้ประกอบการสังคมที่มีมุมมองด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาประยุกต์ขยายผลสู่ภาคธุรกิจร่วมกับนักลงทุน หรือ ผู้ประกอบการภาคการผลิต เพื่อขยายผลสู่การพึ่งพาตนเอง ที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาสู่ภาคการตลาด และ นำเทคโนโลยีมาพัฒนาด้านการผลิต/การบริการและ การส่งมอบ เพื่อให้ธุรกิจมีสินค้าบริการที่มีความปลอดภัยกับผู้บริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และในราคาที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มลูกค้า โดยเสริม XnovatoR Program ให้กับผู้ประกอบการ

ระดับ3: XociaL Program+XpanD Program +XnovatoR Program + XoductioN Program
พัฒนาผู้ประกอบการจากข้อ2 สู่การเป็น Social Enterprise ที่พัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรม เมื่อทางผู้ประกอบการมีแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนและก้าวสู่อุตสาหกรรมเพื่อทำการพัฒนาต้นทุนการผลิตให้ตอบสนองสังคมและชุมชนและสามารถเปลี่ยนงบประมาณทางการตลาดแบบดั่งเดิม สู่การพัฒนาแนวธุรกิจเพื่อสังคมทั้งทางตรงคือลงทุนด้วยเอง หรือลงทุนทางอ้อมคือส่งเสริมการเกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในตลาดผ่านกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการของยูนิคอนเอกซ์สู่ความยั่งยืน หรือสนับสนุนงบประมาณการตลาดแบบระบุหรือไม่ระบุ วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนแพลตฟอร์มยูนิคอนเอกซ์

จากที่กล่าวมาทั้งหมดแต่ละ Program จะประกอบด้วยการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และ การเรียนรู้จากลงมือปฏิบัติซึ่งทีมงานกำลังอยู่ในช่วงการวางระบบในการพัฒนาและเชื่อมโยงกับทางสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงการร่วมกัน