ยูนิคอนเอกซ์ เพื่อความยั่งยืน


มีวัตถุประสงค์
1.พัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ ผ่านโครงการ Work Integrated Leaning และประสานความร่วมมือกับทางภาคเอกชนกับภาคสถาบันเพื่อพัฒนาสังคมสู่สังคมนวตกรรมโดยมีฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน
2.เผยแพร่การใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยผ่านหลักสูตรความร่วมมือของทางภาคเอกชนและภาคสถาบันที่มีการพัฒนาโครงการร่วมกัน
3.เผยแพร่แนวคิด เกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีสีเขียว และ เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม
4.ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประเทศให้พัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การเป็น SME,SE,เกษตรกรยุคใหม่ และผู้นำชุมชน สู่การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพและความต้องการแต่ละบุคคล

การพัฒนาผ่านความร่วมมือภาคสถาบันการศึกษา :

 
 
UniconX-Campus เป็น Platform ในการประสานงานภาคสถาบันในการทำโครงการการศึกษาร่วมกับภาคเอกชน เพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และ สังคมสูงอายุผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคเอกชน ที่สนใจการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน โดยใช้ระบบการศึกษาที่เน้นการลงมือปฏิบัติในสถานประกอบการ และให้นักเรียนนักศึกษาได้นำความรู้ในการลงมือปฏิบัติงานจริงไปสู่การเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ในเชิงทฤษฏี ที่รู้จักกันในนาม “โรงเรียนในโรงงาน” หรือ “การบูรณการเรียนกับการทำงาน / “Work Integrated Learning”
uniconx

UniconX-Advisor


เป็น Platform ให้คำปรึกษาเพื่อกำหนด Strategic ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในยุค Technology Disruption และ การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสูงอายุ Aging Society ทั้งในส่วนของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมถึงกลุ่ม Startup โดยทำการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับทางภาคสถาบันการศึกษา ให้เกิดความยั่งยืนผ่านความร่วมมือในรูปแบบ UniconX-Campus platform และ การนำสู่งานวิจัยร่วมกันในอนาคต เพื่อพัฒนา Solution ให้กับบริษัทและสังคม


ทั้ง UniconX –Campus และ UniconX-Advisor เป็น Platform ที่มาเสริมให้กับการทำงานของภาคเอกชนและสถาบัน โดยเสริมจุดที่เป็นอุปสรรคในการเชื่อมโยงหรือการทำงานร่วมกันโดยใจสมัคร และไม่มีการแทรกแซงการทำงาน
UniconX เป็น CSR Platform ของภาคเอกชน และเป็น Social Enterprise โดยมีรายได้จากภาคเอกชนที่เป็น Sponsor ซึ่งเห็นถึงประโยชน์ของ UniconX Platform

บริการ Service

คำอธิบาย.............

คำอธิบาย............

คำอธิบาย............

คำอธิบาย............

คำอธิบาย............

คำอธิบาย............