>> ร่วมบริจาค เพื่อขับเคลื่อนโครงการ "ยูนิคอนเอกซ์สู่ความยั่งยืน"

บริษัท ยูนิคอนเอกซ์ จำกัด
เป็นบริษัททีมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ประเภทไม่แบ่งปันผลกำไร แต่ใช้ทุนทั้งหมดในการประกอบกิจการเพื่อทำโครงการร่วมกับทางภาคเอกชน และ/หรือ เชื่อมโยงสู่ภาคการศึกษากับสถาบัน และ/หรือ เชื่อมโยงสู่ภาคนโยบายของหน่วยงานรัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ แต่เพื่อให้มีทุนในการขับเคลื่อนโครงการ รายได้ของ ยูนิคอนเอกซ์ จึงมาจากการบริจาคหรือสนับสนุนค่าใช้จ่าย ตามใจสมัครของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยทาง ยูนิคอนเอกซ์ เป็นแพลตฟอร์มในการรวมตัวของจิตอาสาในการทำกิจกรรมทางสังคมเพื่อให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ "ยูนิคอน เอกซ์ เพื่อความยั่งยืน"

รู้จักกับเรา ยูนิคอนเอกซ์

บริษัท ยูนิคอนเอกซ์ จำกัด เป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม ประเภท สามัญ เลขที่สมาชิก SE00045
ดูรายละเอียดตามลิงค์ : https://www.sethailand.org/community/
  ดาวน์โหลด CV ฉบับย่อ
  ดาวน์โหลด CV ฉบับเต็ม
  ดาวน์โหลด แผนโครงการด้านสังคม-การสร้างผู้นำในสังคม
  ดาวน์โหลด UniconX_Production Model

ยูนิคอนเอกซ์ เพื่อความยั่งยืน

มีวัตถุประสงค์
1.พัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ ผ่านโครงการ Work Integrated Leaning และประสานความร่วมมือกับทางภาคเอกชนกับภาคสถาบันเพื่อพัฒนาสังคมสู่สังคมนวัตกรรมโดยมีฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน
2.เผยแพร่การใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยผ่านหลักสูตรความร่วมมือของทางภาคเอกชนและภาคสถาบันที่มีการพัฒนาโครงการร่วมกัน
3.เผยแพร่แนวคิด เกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีสีเขียว และ เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม
4.ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประเทศให้พัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การเป็น SME,SE,เกษตรกรยุคใหม่ และผู้นำชุมชน สู่การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพและความต้องการแต่ละบุคคล

การพัฒนาผ่านความร่วมมือภาคสถาบันการศึกษา :

 
 
UniconX-Campus เป็น Platform ในการประสานงานภาคสถาบันในการทำโครงการการศึกษาร่วมกับภาคเอกชน เพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และ สังคมสูงอายุผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคเอกชน ที่สนใจการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน โดยใช้ระบบการศึกษาที่เน้นการลงมือปฏิบัติในสถานประกอบการ และให้นักเรียนนักศึกษาได้นำความรู้ในการลงมือปฏิบัติงานจริงไปสู่การเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ในเชิงทฤษฏี ที่รู้จักกันในนาม “โรงเรียนในโรงงาน” หรือ “การบูรณการเรียนกับการทำงาน / “Work Integrated Learning”
uniconx

UniconX-Advisor


เป็น Platform ให้คำปรึกษาเพื่อกำหนด Strategic ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในยุค Technology Disruption และ การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสูงอายุ Aging Society ทั้งในส่วนของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมถึงกลุ่ม Startup โดยทำการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับทางภาคสถาบันการศึกษา ให้เกิดความยั่งยืนผ่านความร่วมมือในรูปแบบ UniconX-Campus platform และ การนำสู่งานวิจัยร่วมกันในอนาคต เพื่อพัฒนา Solution ให้กับบริษัทและสังคม


ทั้ง UniconX –Campus และ UniconX-Advisor เป็น Platform ที่มาเสริมให้กับการทำงานของภาคเอกชนและสถาบัน โดยเสริมจุดที่เป็นอุปสรรคในการเชื่อมโยงหรือการทำงานร่วมกันโดยใจสมัคร และไม่มีการแทรกแซงการทำงาน
UniconX เป็น CSR Platform ของภาคเอกชน และเป็น Social Enterprise โดยมีรายได้จากภาคเอกชนที่เป็น Sponsor ซึ่งเห็นถึงประโยชน์ของ UniconX Platform

บริการ Service

ให้คำปรึกษาในการทำบันทึกข้อตกลงมีส่วนสำคัญในการทำความร่วมมือในระบบการพัฒนาโครงการ

การให้คำปรึกษาสำหรับสิทธิทางภาษีเมื่อทำโครงการสอดรับกับนโยบายภาครัฐ

การให้คำปรึกษาสำหรับระบบการทำจ่ายให้นักศึกษา และ พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ

ให้คำปรึกษา การทำITสำหรับการศึกษา และผู้ประกอบการ

ให้คำปรึกษากับนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจและตั้งใจมีธุรกิจเป็นของตัวเอง

ด้านเทคนิคกับทางเอกชน และประสานงานกับภาคสถาบันเพื่อให้บริษัทเอกชน,Startup,ธุรกิจส่วนตัว SME